View the Mobile & Tablet Digital Edition

Prosjekt Familieveiviser Magazine


Prosjekt Familieveiviser

• Prosjekt Familieveiviser (2008-2010) hadde som mål å utvikle modeller for mer helhetlige og koordinerte tjenestetilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier.
• Modellene skal sikre reell brukermedvirkning, individuell plan og hovedansvarlig tjenesteyter til familier som ønsker det.
• Modellene skal også baseres på god samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten og brukere.
• Prosjektet ble ledet av Helsedirektoratet og besto av piloter forankret i ulike kommuner/bydeler og helseforetak. Prosjektet har på denne måten representert alle landets regioner og kommuner med ulik størrelse.
• Prosjektet var finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og Barneog likestillingsdepartementet..

 

View the Mobile & Tablet Digital Edition